Horská chata Nýdek

Domovní řád

Vítejte v Horské chatě Nýdek

Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád. Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.

 • K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
 • Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
 • Ubytování psů a jiných zvířat VÝHRADNĚ po souhlasu majitele. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku (100 Kč/noc nebo 500 Kč/týden)
 • V celém objektu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a používání ohně. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné ve venkovních prostorách. Kouření v jakékoliv části objektu se trestá pokutou 2000,-Kč.
 • Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi.
 • V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
 • V chalupě nesmí hosté bez souhlasu majitele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Dodržovat zásady bezpečnosti.
 • Host je povinen před opuštěním objektu uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna a zamknout dveře.
 • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.), včetně věcí v zaparkovaných autech. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.
 • Pronajímatel nenese zodpovědnost za zdraví ani život hostů. Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí chalupy z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.
 • V celém objektu a okolí je nutno udržovat čistotu a běžný pořádek.
 • Vybavení v objektu je nájemce povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli zbytečné škody. Dětské venkovní hřiště je určeno pro děti, ne pro adolescenty a dospělé.
 • V chalupě jsou k zapůjčení hračky, knížky, hry, puzzle. Po zapůjčení ukliďte karty, puzzle a hry zpátky do krabice včetně hracích figurek a kostek. Tyto jsou našich dětí, tak ať si s nimi mohou hrát nadále nejen ony, ale i jiné děti, které přijdou po Vás. DĚKUJEME
 • V zimní sezóně je přístupová cesta k parkovišti k chatě protahovaná.
 • V den odjezdu pronajímatel přebraný objekt zkontroluje, přebere. Při zjištění jakékoliv škody se odečítá daná cena z kauce.
 • Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče - 500 Kč) Pokud dojde k jakémukoliv poškození objektu v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení/vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši původní ceny, nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Pokud byl shledán objekt v pořádku vratná kauce se vrací. Z kauce pronajímatel odečte nájemci úhradu spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby dle elektroměru. Za 1 KWh je účtováno 7 Kč. V topné sezóně také spotřebu plynu 30 Kč/kubík.
 • Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, či jinak hrubě poruší dobré mravy, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.
 • Odesláním rezervace a případnou úhradou ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito podmínkami obeznámen a zavazuje se je respektovat.Zákazník zaplacením pobytu potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chalupě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náši chatu a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás v Horské chatě Nýdek.

House rules

Zasady domu